یک شنبه ۲۹ فروردین (حمل) ۱۴۰۰ هجری شمسی برابر با ۵ رمضان ۱۴۴۲ هجری قمری
منصور هاشمی خراسانی
(۷۹) منصور هاشمی خراسانی بر خلاف دیگران که پیدایش و ظهور مهدی را بسته به اراده و اقدام ابتدایی خداوند و تابع حکمت و مصلحت او می‌پندارند، آن را بسته به اراده و اقدام ابتدایی مردم و تابع اختیار و آمادگی آن‌ها می‌داند و با صراحت و قاطعیت معتقد است که دسترسی آن‌ها به مهدی ممکن است و با این وصف، آن‌ها باید تنها به حفاظت، اعانت و اطاعت از او بیندیشند و نباید خود را به حفاظت، اعانت و اطاعت از غیر او در هر لوایی که باشد سرگرم سازند. [مقاله‌ی ۱]
loading
درس‌ها
درس‌هایی درباره‌ی وجود خلیفه‌ی خداوند در زمین و ضرورت آن
شماره موضوع تعداد
اصول
تعداد
شواهد
تعداد
ملاحظات
موضوع
۱ مقدّمه ۰ ۰ ۰ مقدّمه
۲ زمین هیچ گاه از امامی عالم از جانب خداوند، خالی نبوده است. ۹ ۸ ۲ زمین هیچ گاه از امامی عالم از جانب خداوند، خالی نبوده است.
تعداد اصول: ۹
تعداد شواهد: ۸
تعداد ملاحظات: ۲
۳ زمین و اهل آن جز با امامی از جانب خداوند اصلاح نمی‌شوند. ۵ ۴ ۳ زمین و اهل آن جز با امامی از جانب خداوند اصلاح نمی‌شوند.
تعداد اصول: ۵
تعداد شواهد: ۴
تعداد ملاحظات: ۳
۴ دین خالص و کامل، جز با امامی از جانب خداوند شناخته نمی‌شود. ۵ ۴ ۱ دین خالص و کامل، جز با امامی از جانب خداوند شناخته نمی‌شود.
تعداد اصول: ۵
تعداد شواهد: ۴
تعداد ملاحظات: ۱
۵ خداوند جز با امامی زنده و ظاهر پرستش نمی‌شود. ۱ ۴ ۱ خداوند جز با امامی زنده و ظاهر پرستش نمی‌شود.
تعداد اصول: ۱
تعداد شواهد: ۴
تعداد ملاحظات: ۱
۶ پنهان شدن امامی از جانب خداوند ممکن است، ولی فقدانش ممکن نیست. ۸ ۳۳ ۷ پنهان شدن امامی از جانب خداوند ممکن است، ولی فقدانش ممکن نیست.
تعداد اصول: ۸
تعداد شواهد: ۳۳
تعداد ملاحظات: ۷
۷ زمین بدون امامی از جانب خداوند فرو می‌رود. ۲ ۸ ۱ زمین بدون امامی از جانب خداوند فرو می‌رود.
تعداد اصول: ۲
تعداد شواهد: ۸
تعداد ملاحظات: ۱
۸ زمین از امامی از جانب خداوند خالی نمی‌شود مگر اینکه خداوند بر اهل آن غضب کند. ۱ ۱۵ ۴ زمین از امامی از جانب خداوند خالی نمی‌شود مگر اینکه خداوند بر اهل آن غضب کند.
تعداد اصول: ۱
تعداد شواهد: ۱۵
تعداد ملاحظات: ۴
۹ حجّت خداوند در زمین، اولین انسان بود و آخرین انسان خواهد بود. ۲ ۸ ۴ حجّت خداوند در زمین، اولین انسان بود و آخرین انسان خواهد بود.
تعداد اصول: ۲
تعداد شواهد: ۸
تعداد ملاحظات: ۴
۱۰
قرآن دلالت دارد بر اینکه زمین از امامی که به امر خداوند هدایت می‌کند، خالی نمی‌ماند. ۷ ۲۰ ۱۷ قرآن دلالت دارد بر اینکه زمین از امامی که به امر خداوند هدایت می‌کند، خالی نمی‌ماند.
تعداد اصول: ۷
تعداد شواهد: ۲۰
تعداد ملاحظات: ۱۷
بخش یکم مقدّمه ۲ ۵ ۴ مقدّمه
تعداد اصول: ۲
تعداد شواهد: ۵
تعداد ملاحظات: ۴
بخش دوم آیاتی که دلالت دارند زمین از هدایتگری به سوی حق خالی نمی‌ماند. ۳ ۳ ۵ آیاتی که دلالت دارند زمین از هدایتگری به سوی حق خالی نمی‌ماند.
تعداد اصول: ۳
تعداد شواهد: ۳
تعداد ملاحظات: ۵
بخش سوم آیاتی که دلالت دارند زمین از خلیفه‌ی خداوند خالی نمی‌ماند. ۱ ۵ ۳ آیاتی که دلالت دارند زمین از خلیفه‌ی خداوند خالی نمی‌ماند.
تعداد اصول: ۱
تعداد شواهد: ۵
تعداد ملاحظات: ۳
بخش چهارم آیاتی که دلالت دارند زمین از امامی از جانب خداوند خالی نمی‌ماند. ۱ ۷ ۵ آیاتی که دلالت دارند زمین از امامی از جانب خداوند خالی نمی‌ماند.
تعداد اصول: ۱
تعداد شواهد: ۷
تعداد ملاحظات: ۵
دانلود مجموعه‌ی درس‌های حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی