جمعه ۱۵ مرداد (اسد) ۱۴۰۰ هجری شمسی برابر با ۲۷ ذی الحجه ۱۴۴۲ هجری قمری
منصور هاشمی خراسانی
(۲۰) منصور هاشمی خراسانی معتقد است که زمین در هیچ زمانی از «خلیفه‌ی خداوند» خالی نیست و دلیلش برای این اعتقاد از یک سو ضرورت عقلی وجود خلیفه‌ی خداوند در زمین برای تعلیم کلّ اسلام و اقامه‌ی آن به صورت خالص و کامل و از سوی دیگر سخن خداوند است که به روشنی فرموده است: «بی‌گمان من در زمین خلیفه‌ای را قرار دهنده‌ام». [پرسش و پاسخ ۲۵۶]
loading
درس‌ها
درس‌هایی درباره‌ی وجود خلیفه‌ی خداوند در زمین و ضرورت آن
شماره موضوع تعداد
اصول
تعداد
شواهد
تعداد
ملاحظات
موضوع
۱ مقدّمه ۰ ۰ ۰ مقدّمه
۲ زمین هیچ گاه از امامی عالم از جانب خداوند، خالی نبوده است. ۹ ۸ ۲ زمین هیچ گاه از امامی عالم از جانب خداوند، خالی نبوده است.
تعداد اصول: ۹
تعداد شواهد: ۸
تعداد ملاحظات: ۲
۳ زمین و اهل آن جز با امامی از جانب خداوند اصلاح نمی‌شوند. ۵ ۴ ۳ زمین و اهل آن جز با امامی از جانب خداوند اصلاح نمی‌شوند.
تعداد اصول: ۵
تعداد شواهد: ۴
تعداد ملاحظات: ۳
۴ دین خالص و کامل، جز با امامی از جانب خداوند شناخته نمی‌شود. ۵ ۴ ۱ دین خالص و کامل، جز با امامی از جانب خداوند شناخته نمی‌شود.
تعداد اصول: ۵
تعداد شواهد: ۴
تعداد ملاحظات: ۱
۵ خداوند جز با امامی زنده و ظاهر پرستش نمی‌شود. ۱ ۴ ۱ خداوند جز با امامی زنده و ظاهر پرستش نمی‌شود.
تعداد اصول: ۱
تعداد شواهد: ۴
تعداد ملاحظات: ۱
۶ پنهان شدن امامی از جانب خداوند ممکن است، ولی فقدانش ممکن نیست. ۸ ۳۳ ۷ پنهان شدن امامی از جانب خداوند ممکن است، ولی فقدانش ممکن نیست.
تعداد اصول: ۸
تعداد شواهد: ۳۳
تعداد ملاحظات: ۷
۷ زمین بدون امامی از جانب خداوند فرو می‌رود. ۲ ۸ ۱ زمین بدون امامی از جانب خداوند فرو می‌رود.
تعداد اصول: ۲
تعداد شواهد: ۸
تعداد ملاحظات: ۱
۸ زمین از امامی از جانب خداوند خالی نمی‌شود مگر اینکه خداوند بر اهل آن غضب کند. ۱ ۱۵ ۴ زمین از امامی از جانب خداوند خالی نمی‌شود مگر اینکه خداوند بر اهل آن غضب کند.
تعداد اصول: ۱
تعداد شواهد: ۱۵
تعداد ملاحظات: ۴
۹ حجّت خداوند در زمین، اولین انسان بود و آخرین انسان خواهد بود. ۲ ۸ ۴ حجّت خداوند در زمین، اولین انسان بود و آخرین انسان خواهد بود.
تعداد اصول: ۲
تعداد شواهد: ۸
تعداد ملاحظات: ۴
۱۰
قرآن دلالت دارد بر اینکه زمین از امامی که به امر خداوند هدایت می‌کند، خالی نمی‌ماند. ۹ ۲۱ ۲۰ قرآن دلالت دارد بر اینکه زمین از امامی که به امر خداوند هدایت می‌کند، خالی نمی‌ماند.
تعداد اصول: ۹
تعداد شواهد: ۲۱
تعداد ملاحظات: ۲۰
بخش یکم مقدّمه ۲ ۵ ۴ مقدّمه
تعداد اصول: ۲
تعداد شواهد: ۵
تعداد ملاحظات: ۴
بخش دوم آیاتی که دلالت دارند زمین از هدایتگری به سوی حق خالی نمی‌ماند. ۳ ۳ ۵ آیاتی که دلالت دارند زمین از هدایتگری به سوی حق خالی نمی‌ماند.
تعداد اصول: ۳
تعداد شواهد: ۳
تعداد ملاحظات: ۵
بخش سوم آیاتی که دلالت دارند زمین از خلیفه‌ی خداوند خالی نمی‌ماند. ۱ ۵ ۳ آیاتی که دلالت دارند زمین از خلیفه‌ی خداوند خالی نمی‌ماند.
تعداد اصول: ۱
تعداد شواهد: ۵
تعداد ملاحظات: ۳
بخش چهارم آیاتی که دلالت دارند زمین از امامی از جانب خداوند خالی نمی‌ماند. ۳ ۸ ۸ آیاتی که دلالت دارند زمین از امامی از جانب خداوند خالی نمی‌ماند.
تعداد اصول: ۳
تعداد شواهد: ۸
تعداد ملاحظات: ۸
دانلود مجموعه‌ی درس‌های حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی