سه شنبه ۱ مهر (میزان) ۱۳۹۹ هجری شمسی برابر با ۴ صفر ۱۴۴۲ هجری قمری
منصور هاشمی خراسانی
(۲۱) بدون قرار دادن خلیفه‌ای در زمین که عالم به کلّ اسلام باشد و بتواند آن را به مسلمانان تعلیم دهد، اقامه‌ی کلّ اسلام توسّط آنان ممکن نیست و با این وصف، تکلیف آنان به آن، بر خلاف عدالت است. از این رو، خداوند هرگز مسلمانان را به اقامه‌ی کلّ اسلام تکلیف نفرموده مگر پس از اینکه کسی را در میان آنان با علم به کلّ آن برای تعلیم و هدایت‌شان باقی گذاشته است؛ چنانکه به مثابه‌ی یک قاعده فرموده است: «و برای هر قومی هدایتگری است». (نقد و بررسی ۵۵)
loading
درس‌ها
شماره موضوع اصلی موضوع فرعی صفحات موضوع
۱ وجود خلیفه‌ی خداوند در زمین و ضرورت آن مقدّمه ۱ وجود خلیفه‌ی خداوند در زمین و ضرورت آن؛ مقدّمه
صفحه ۱
۲ وجود خلیفه‌ی خداوند در زمین و ضرورت آن زمین هیچ گاه از امامی عالم از جانب خداوند، خالی نبوده است. ۲ تا ۱۰ وجود خلیفه‌ی خداوند در زمین و ضرورت آن؛ زمین هیچ گاه از امامی عالم از جانب خداوند، خالی نبوده است.
صفحات ۲ تا ۱۰
۳ وجود خلیفه‌ی خداوند در زمین و ضرورت آن زمین و اهل آن جز با امامی از جانب خداوند اصلاح نمی‌شوند. ۱۱ تا ۱۵ وجود خلیفه‌ی خداوند در زمین و ضرورت آن؛ زمین و اهل آن جز با امامی از جانب خداوند اصلاح نمی‌شوند.
صفحات ۱۱ تا ۱۵
۴ وجود خلیفه‌ی خداوند در زمین و ضرورت آن دین خالص و کامل، جز با امامی از جانب خداوند شناخته نمی‌شود. ۱۶ تا ۲۰ وجود خلیفه‌ی خداوند در زمین و ضرورت آن؛ دین خالص و کامل، جز با امامی از جانب خداوند شناخته نمی‌شود.
صفحات ۱۶ تا ۲۰
۵ وجود خلیفه‌ی خداوند در زمین و ضرورت آن خداوند جز با امامی زنده و ظاهر پرستش نمی‌شود. ۲۱ وجود خلیفه‌ی خداوند در زمین و ضرورت آن؛ خداوند جز با امامی زنده و ظاهر پرستش نمی‌شود.
صفحه ۲۱
۶ وجود خلیفه‌ی خداوند در زمین و ضرورت آن پنهان شدن امامی از جانب خداوند ممکن است، ولی فقدانش ممکن نیست. ۲۲ تا ۲۹ وجود خلیفه‌ی خداوند در زمین و ضرورت آن؛ پنهان شدن امامی از جانب خداوند ممکن است، ولی فقدانش ممکن نیست.
صفحات ۲۲ تا ۲۹
۷ وجود خلیفه‌ی خداوند در زمین و ضرورت آن زمین بدون امامی از جانب خداوند فرو می‌رود. ۳۰ تا ۳۱ وجود خلیفه‌ی خداوند در زمین و ضرورت آن؛ زمین بدون امامی از جانب خداوند فرو می‌رود.
صفحات ۳۰ تا ۳۱
دانلود مجموعه‌ی درس‌های حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی