یک شنبه ۲ آبان (عقرب) ۱۴۰۰ هجری شمسی برابر با ۱۷ ربیع الأوّل ۱۴۴۳ هجری قمری
منصور هاشمی خراسانی
(۹۶) یاران مهدی کسانی نیستند که معصیت خداوند می‌کنند؛ یاران او کسانی هستند که از گناهان کوچک و بزرگ می‌پرهیزند؛ شب‌ها را به نماز بر می‌خیزند و روزها را به تحصیل علم و تعلیم آن به دیگران می‌پردازند. به وعده‌های خداوند ایمان دارند و از روز جزا می‌هراسند؛ روزی که در پیش‌گاه پروردگار می‌ایستند و کردار خویش را حاضر می‌بینند. [فرازی از نامه‌ی ۲ منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی]
loading
درس‌ها
درس‌هایی درباره‌ی وجود خلیفه‌ی خداوند در زمین و ضرورت آن
شماره موضوع تعداد
اصول
تعداد
شواهد
تعداد
ملاحظات
موضوع
۱ مقدّمه ۰ ۰ ۰ مقدّمه
۲ زمین هیچ گاه از امامی عالم از جانب خداوند، خالی نبوده است. ۹ ۸ ۲ زمین هیچ گاه از امامی عالم از جانب خداوند، خالی نبوده است.
تعداد اصول: ۹
تعداد شواهد: ۸
تعداد ملاحظات: ۲
۳ زمین و اهل آن جز با امامی از جانب خداوند اصلاح نمی‌شوند. ۵ ۴ ۳ زمین و اهل آن جز با امامی از جانب خداوند اصلاح نمی‌شوند.
تعداد اصول: ۵
تعداد شواهد: ۴
تعداد ملاحظات: ۳
۴ دین خالص و کامل، جز با امامی از جانب خداوند شناخته نمی‌شود. ۵ ۴ ۱ دین خالص و کامل، جز با امامی از جانب خداوند شناخته نمی‌شود.
تعداد اصول: ۵
تعداد شواهد: ۴
تعداد ملاحظات: ۱
۵ خداوند جز با امامی زنده و ظاهر پرستش نمی‌شود. ۱ ۴ ۱ خداوند جز با امامی زنده و ظاهر پرستش نمی‌شود.
تعداد اصول: ۱
تعداد شواهد: ۴
تعداد ملاحظات: ۱
۶ پنهان شدن امامی از جانب خداوند ممکن است، ولی فقدانش ممکن نیست. ۸ ۳۳ ۷ پنهان شدن امامی از جانب خداوند ممکن است، ولی فقدانش ممکن نیست.
تعداد اصول: ۸
تعداد شواهد: ۳۳
تعداد ملاحظات: ۷
۷ زمین بدون امامی از جانب خداوند فرو می‌رود. ۲ ۸ ۱ زمین بدون امامی از جانب خداوند فرو می‌رود.
تعداد اصول: ۲
تعداد شواهد: ۸
تعداد ملاحظات: ۱
۸ زمین از امامی از جانب خداوند خالی نمی‌شود مگر اینکه خداوند بر اهل آن غضب کند. ۱ ۱۵ ۴ زمین از امامی از جانب خداوند خالی نمی‌شود مگر اینکه خداوند بر اهل آن غضب کند.
تعداد اصول: ۱
تعداد شواهد: ۱۵
تعداد ملاحظات: ۴
۹ حجّت خداوند در زمین، اولین انسان بود و آخرین انسان خواهد بود. ۲ ۸ ۴ حجّت خداوند در زمین، اولین انسان بود و آخرین انسان خواهد بود.
تعداد اصول: ۲
تعداد شواهد: ۸
تعداد ملاحظات: ۴
۱۰ قرآن دلالت دارد بر اینکه زمین از امامی که به امر خداوند هدایت می‌کند، خالی نمی‌ماند. ۹ ۲۱ ۲۰ قرآن دلالت دارد بر اینکه زمین از امامی که به امر خداوند هدایت می‌کند، خالی نمی‌ماند.
تعداد اصول: ۹
تعداد شواهد: ۲۱
تعداد ملاحظات: ۲۰
بخش یکم مقدّمه ۲ ۵ ۴ مقدّمه
تعداد اصول: ۲
تعداد شواهد: ۵
تعداد ملاحظات: ۴
بخش دوم آیاتی که دلالت دارند زمین از هدایتگری به سوی حق خالی نمی‌ماند. ۳ ۳ ۵ آیاتی که دلالت دارند زمین از هدایتگری به سوی حق خالی نمی‌ماند.
تعداد اصول: ۳
تعداد شواهد: ۳
تعداد ملاحظات: ۵
بخش سوم آیاتی که دلالت دارند زمین از خلیفه‌ی خداوند خالی نمی‌ماند. ۱ ۵ ۳ آیاتی که دلالت دارند زمین از خلیفه‌ی خداوند خالی نمی‌ماند.
تعداد اصول: ۱
تعداد شواهد: ۵
تعداد ملاحظات: ۳
بخش چهارم آیاتی که دلالت دارند زمین از امامی از جانب خداوند خالی نمی‌ماند. ۳ ۸ ۸ آیاتی که دلالت دارند زمین از امامی از جانب خداوند خالی نمی‌ماند.
تعداد اصول: ۳
تعداد شواهد: ۸
تعداد ملاحظات: ۸
دانلود مجموعه‌ی درس‌های حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی