نویسنده‌ی پرسش: هادی هنرجو تاریخ پرسش: ۱۳۹۴/۸/۱۸

نظر حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی در مورد ماه صفر چیست؟ آیا ماه نحسی است؟ همچنین نظر ایشان در مورد سعد و نحس بودن روزها در یک ماه قمری چیست؟ با توجه به برخی روایات، گویا در یک ماه، هفت روز نحس است.

پاسخ به پرسش شماره: ۲ تاریخ پاسخ به پرسش: ۱۳۹۴/۸/۲۰

شومی زمان‌ها و مکان‌ها، تابعی از شومی اهل آن‌هاست؛ چنانکه خداوند فرموده است: «طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ ۚ»[۱]؛ «شومی شما با خودتان است» و با این وصف، هر زمان و مکانی برای کسانی که در آن بدبخت می‌شوند، شوم و برای کسانی که در آن خوشبخت می‌شوند، مبارک است. بنابراین، هیچ روزی ذاتاً نحس یا مبارک شمرده نمی‌شود. آری، ممکن است برخی روزهای سال، نظر به مواقع نجوم و حالات طبیعت و آثار آن بر مزاج آدمی، برای برخی کارها مانند حجامت و نزدیکی با همسر، مناسب باشد یا نباشد و به این اعتبار، مبارک یا نحس شمرده شود، در حالی که برای کارهای دیگر، خاصیتی ندارد و تبعاً مبارک یا نحس نیست.

↑[۱] . یس/ ۱۹