نویسنده‌ی پرسش: علی راضی تاریخ پرسش: 1394/7/29

آیا اعجاز عددی قرآن صحیح است؟ برخی از علما طبق آیه آخر سوره جن و آیه 59 سوره انعام و آیات و روایات دیگر آن را تأیید می‌کنند. مثلا برخی از شیعیان به همین دلیل مثال هایی را از قرآن جهت اثبات اصول عقاید مطرح می کنند از جمله اینکه تعداد آیاتی که در آنها کلمه امام یا ائمه آمده 12 تا هستند که با تعداد امامان و خلفای پیامبر برابر است و این از اعجاز قرآن است و موارد دیگر.

پاسخ به پرسش شماره: 1 تاریخ پاسخ به پرسش: 1394/8/1

هیچ چیز در کتاب خداوند حکیم، بدون حکمت نیست و با این وصف، هماهنگی اعداد در آن با مصادیق‌ بیرونی‌شان، می‌تواند شاهدی برای حقّانیّت آن شمرده شود، هر چند نمی‌توان این هماهنگی را دلیلی برای اثبات چیزی قرار داد که قطع نظر از آن قابل اثبات نیست و علم تنها از جانب خداوند پروردگار جهانیان است.