The letter text:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

این چیزی است که بنده‌ی خدا منصور هاشمی خراسانی با دست خود می‌نويسد و خدا را بر آن گواه می‌گيرد، هنگامی که به یگانگی خدا و پیامبری بنده‌اش محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم شهادت می‌دهد و اینکه بهشت و دوزخ حقّ است و رستاخیز آمدنی است و خدا مردگان را زنده می‌کند و امّا بعد..

بدانید که مقصود من از اين حرکت، کسب ثروت يا قدرت يا شهرت در زندگی دنيا نيست و نمی‌خواهم که در زمین برتری یابم یا تباهی انگیزم و در دین بدعتی گذارم یا فرقه‌ای برسازم یا حلالی را حرام و حرامی را حلال گردانم یا مدّعی چیزی شوم که خداوند برای من قرار نداده است. بی‌گمان من فرشته نیستم و نمی‌گويم که به من وحی می‌شود و نمی‌گويم که صاحب این امر هستم و نمی‌گویم که با او در ارتباطم. جز اين نيست که مقصود من از اين حرکت، بر پا داشتن اسلام و پیراستن آن از بدعت‌ها بر پایه‌ی کتاب خدا و سنّت پیامبر اوست. نه جبّاری ستمگر و نه شیّادی فتنه‌گرم، بل آمده‌ام تا چیزهایی از اسلام که فراموش کرده‌اید را به یاد آورم و چیزهایی از آن که پنهان ساخته‌اید را آشکار سازم، بی‌آنکه در ازایش از شما مزدی طلبم یا بر شما منّتی بنهم. آمده‌ام تا خلیفه‌ی خدا در زمین را تصدیق کنم و راه را برای او هموار سازم، پس گروهی را برای یاری‌اش فراهم آورم و در زیر بال‌هایم بپرورانم، با کتاب‌ها و حکمت‌ها و پندها و تأدیب‌ها، مانند شمعی که در تاریکی روشن می‌شود، تا چیزی که دور کرده‌اید را نزدیک کنم و چیزی که سخت کرده‌اید را آسان و بشارتی برای ستم‌دیدگان شما و هشداری برای ستمگران‌تان باشم. بی‌گمان آنچه وعده داده شده‌اید راست است و آنچه انتظار می‌برید واقع می‌شود، هنگامی که شماری کافی از شما برای آن قیام کنند و برخی‌شان به برخی دیگر بپیوندند، تا کسی که بر جان خود بیمناک است ایمن شود و کسی که خود را ناتوان می‌یابد توانا. مقصود من از این حرکت، زمینه‌سازی برای حکومت مهدی است. مقصود من، امر به معروف و نهی از منکر است. پس من را برای رسیدن به مقصودم یاری کنید، باشد که خداوند از شما خشنود شود و گناهانی که دست‌هاتان پیش فرستاده است را بیامرزد، هنگامی که دعوت من به سوی او را اجابت می‌کنید و از دور و نزدیک به نزدم می‌شتابید، تا دین همه‌اش برای او باشد و ملکوتش بر زمین آید و نامش تا ابد تقدیس شود. هرآینه من حجّت را بر شما تمام کردم و راهم را به شما نشان دادم. اکنون هر کس مرا یاری کند او از من است و هر کس مرا خوار دارد، خداوند ياور من است، بر او توکّل کرده‌ام و بازگشتم به سوی اوست. و السّلام

Translation of the letter:

In the Name of God the Most Beneficent the Most Merciful

This is what the servant of God Mansoor Hashemi Khorasani Writes with his own hand and take God as a witness over it when he testifies to the oneness of God and the prophethood of His servant Mohammad (Peace be upon him and his family) and that Paradise and hell is true and the day of judgement is to come and that God will bring the dead back to life; and so what comes next:

Be aware that my intention from this movement is not to gain wealth or fame in this worldly life and I do not want to seek superiority on earth or cause corruption or bring an innovation in religion or create a sect or make the Halal Haram or make the Haram Halal or claim something that God has not granted me. Indeed, I am not an angel and I do not say that I receive revelation and I do not say that I am the owner of this event (Amr[1]) and I do not say that I am in communication with him. It is not that I have any intention from this movement other than to establish the Islam and to purify it from innovations based on the book of God and the Sunnah of His prophet. I am neither an oppressive dictator nor a corrupt falsifier rather I have come to remind you what you have forgotten about Islam and unveil what you have concealed from Islam without any request for compensation in return for that or any claim I have conferred a favor upon you. I have come to acknowledge the Caliph of God on earth and to flatten the way for him, so I teach and train a group of people to support him and nurture them under my wings with books and words of wisdom and advices and fostering, like a candle that has been lit in darkness; so that I bring close what you have pushed far away and make easy what you have made difficult and to be a good tiding for the weakened people among you and a warning for the oppressors from among you. Indeed, what you have been promised is true and what you are waiting for will happen; when a sufficient number of people from among you will rise for that and some of them join some others, so that the person who fears to lose his life will become secured and the person who now sees himself weak, then finds himself strong. My purpose from this movement is to prepare the grounds for sovereign ruling of Mahdi; my purpose is to promote good and forbid evil, therefore support me so that God may be satisfied with you and forgive the sins that your hands have set forth when you accept my invitation toward Him and hasten toward me from near and far so that the entire religion is purified for Him and His angels come down to earth and His name is glorified forever. Indeed, I have finished the proof for you and showed you my way. Now whoever supports me he is from me and whoever belittles me God is my helper. I have put my trust in Him and my return is to Him. Peace

↑[1] . “Amr” in Arabic means “the event” and here it is referred to the event at the end of times where the promised savior will spread justice and peace in the world after it has been filled with injustice and corruption.